Gjuha e Shenjave e Drejtë për të Gjithë Personat e Shurdhër-Verbër dhe Aftësi tjera të Kufizuara

26 shtator 2019

Të gjithë personat e shurdhër, shurdhër-verbër dhe të shurdhër me aftësi tjera të kufizuara kanë të drejtë në qasje nëpërmjet gjuhës së shenjave, shenjave taktile etj.

#IWDeaf2019

Translate »