Bordi

Bordi i Drejtorëve të SHKSH-së 2019 – 2023

Zt. Faton Parduzi
Kryetar
Zt. Liridon Bytyqi
Nënkryetar
Znj. Liridona Rrudhani Haziri
Sekretare
Zt. Abedin Isufi
Arkatar
Zt. Shqipron Qafleshi
Anëtar i Bordit
Znj. Venera Sokoli
Anëtare e Bordit

Një vend është i rezervuar për përfaqësuesin e komunitetit Serb.