Gjuha e Shenjave e drejtë për të gjithë për të shurdhërit e moshuar

25 shtator 2019

të gjithë personat e shurdhër të cilët janë të moshuar kanë të drejtë që gjuhën e shenjave dhe poashtu kanë të drejtë që të marrin dhe jpin informacione në gjuhën e shenjave andaj inkurajimi dhe përfshirja e tyre në aktivitete në klubet e tyre është shumë e rëndësishme. Pra gjuha e shenjave është e drejtë edhe për personat e shurdhër të moshuar.

#IWDeaf2019

Translate »