Udhëheqja e Shurdhër

Motoja e Konventës së KB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (CRPD) është “Asgjë për
ne pa ne”. Do të thotë që çdo iniciativë e ndërmarrë në favor të personave të shurdhër duhet të bëhet në
konsultim të ngushtë me ta përmes organizatave të tyre përfaqësuese në çdo fazë. Dituria
fuqizon njerëzit e shurdhër dhe i lejon ata të jenë agjentë të ndryshimit në shoqëritë e tyre.
Njerëzit e shurdhër e dinë më mirë se kushdo se çfarë na nevojitet dhe si t’i arrijmë qëllimet tona. Njerëzit e Shurdhër kanë
organizuar dhe mbrojtur të drejtat tona për më shumë se dy shekuj, dhe Komunitetet e Shurdhër në të gjithë
botën janë pjesë e një rrjeti të zgjeruar ndërthurje të organizatave lokale, rajonale, kombëtare dhe globale
që kërkojnë të promovojnë të drejtat e njeriut përmes gjuhëve të shenjave. WFD është
shoqata më e madhe ndërkombëtare e paaftësisë së kufizuar në botë me 125 vende anëtare, e përbërë nga
shoqata përfaqësuese kombëtare të personave të shurdhër.
Ky rrjet i organizatave të shurdhër të udhëhequr në të gjithë globin tregon rëndësinë e organizatave të shurdhërve që
udhëheqin rrugën për qasje të barabartë për të gjithë. Shtë e rëndësishme të sigurohet fonde e mjaftueshme, ndërtimi i kapaciteteve
dhe fuqizimi i organizatave të shurdhër për t’u siguruar që ato janë në gjendje të ushtrojnë
rolet e tyre udhëheqëse dhe këshilluese. Këto organizata duhet të promovojnë vlera gjithëpërfshirëse dhe ndërsektoriale, duke siguruar që
pikëpamjet e të gjithë anëtarëve të komuniteteve tona të ndryshme të shurdhërve janë pjesë e punës sonë të avokimit.
Megjithatë, për të qenë në gjendje të merrni fonde të përshtatshme dhe kuptimplota në përputhje me realitetin e
situatës me të cilën përballen personat e shurdhër, është e nevojshme të sigurohen të dhëna cilësore, të harmonizuara dhe të besueshme për
personat e shurdhër të ndarë sipas gjinisë, moshës, arsimit, aftësive të gjuhës së shenjave, paaftësia dhe
punësimi.
Vetëm përmes gjuhëve të shenjave njerëzit e shurdhër janë në gjendje të qëndrojnë të vendosur dhe të arrijnë të
drejtat e tyre njerëzore .
Translate »