Unë nënshkruaj për të Drejtat e Njerint

Të drejtat e njeriut janë një grup i të drejtave të ndërlidhura dhe të patjetërsueshme të qenësishme për çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga kombësia e tyre, vendbanimi, seksi, origjina kombëtare ose etnike, paaftësia, feja, kultura ose gjuha. Të gjitha qeniet njerëzore kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtat e tyre njerëzore pa diskriminim. Të drejtat …

Lexo më shumë

Udhëheqja e Shurdhër

Motoja e Konventës së KB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (CRPD) është “Asgjë për ne pa ne”. Do të thotë që çdo iniciativë e ndërmarrë në favor të personave të shurdhër duhet të bëhet në konsultim të ngushtë me ta përmes organizatave të tyre përfaqësuese në çdo fazë. Dituria fuqizon njerëzit …

Lexo më shumë

Mundësi të Barabarta për të Gjithë Personat e Shurdhër

Një mjedis gjithëpërfshirës i punësimit në gjuhën e shenjave është themeli që u mundëson njerëzve të shurdhër të lulëzojnë dhe të arrijnë potencialin e tyre të plotë në mënyrë që të maksimizojnë pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në shoqëri. Kjo përfshirje dhe pjesëmarrje në shoqëri mbështetet nga interpretues të kualifikuar dhe të akredituar të gjuhës …

Lexo më shumë